Što su Europski strukturni fondovi?

Europski strukturni i investicijski fondovi, tj. ESI fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi, tj. ESI fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u državama članicama. Te javne politike su temelj za određivanje ciljeva čije postizanje će se financirati kroz EU fondove. Dakle, sredstva iz tih fondova su novac iz proračuna Europske unije kojima pojedine države članice imaju pristup u slučajevima kada pridonose postizanju ključnih javnih politika EU.
Važno je napomenuti kako predmetna sredstva iz ESI fondova u načelu nisu dostupna državama članicama „unaprijed“, već nakon prijave o postignuću spomenutih ciljeva. Isto se izvršava podnošenjem zahtjeva za plaćanje zahtjeva za plaćanje prema EU svake godine.
Europske javne politike provode se kroz takozvane višegodišnje financijske okvire (VFO) te se donose za razdoblje od 7 godina, a također ih se zove i financijska perspektiva.
Postajanjem punopravne države članice EU, Hrvatska je zadovoljila preduvjete za korištenje ESI fondova, te je do sada omogućena primjena financijskih perspektiva: 2007. – 2013., 2014. – 2020. i 2021. – 2027. Iako bi se po godinama dalo zaključiti kako je trenutno u primjeni samo financijska perspektiva 2021. – 2027. , s obzirom na dodatna pravila utvrđena Uredbama EU, operacije iz perspektive 2014. – 2020. se i dalje provode te raspisuju natječaji.
Važno je napomenuti kako razdoblje financiranja za perspektivu 2014. – 2020. ne može biti kasnije od 31. prosinca 2023., što znači da svi troškovi koji su nastali i plaćeni nakon predmetnog datuma neće biti financirani iz ESI fondova.
Tijekom financijske perspektive 2014. – 2020. Republika Hrvatska je usvojila 4 Operativna programa. Operativni programi (OP) su dokumenti kojima su razrađeni i opisani postupci, mjere, aktivnosti i ciljevi korištenja ESI fondova. U predmetnom slučaju financiranje OP-a korelira s odgovarajućim ESI fondom:
Operativni programi propisuju prioritete ulaganja, tj. prioritetne osi, koje predstavljaju konkretnije područje intervencije. Prioritetne osi se dijele na specifične ciljeve, u svrhu jasnije i konkretnije diobe područja djelovanja, prioriteta i ciljeva.
Kako bi se postigli ciljevi dogovoreni u OP-u, utemeljen je institucionalni okvir za upravljanje ESI fondovima. Predmetno propisuje uloge tijela sustave upravljanja i kontrole ESI fondova, a što se utvrđuje Zakonom o institucionalnom okviru, kao i Odlukama o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole (pojedinačno za provedbu svakog programa).
Prikaz Institucionalnog okvira za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014.-2020.
U financijskoj perspektivi 2021. – 2027., između ostaloga dolazi i do promjene terminologije. Stoga dosadašnji pojam Operativni program se više ne koristi, već se upotrebljava izraz „Program“.
Vlada Republike Hrvatske je 5. studenoga 2020. donijela Odluku o programima za financijsko razdoblje 2021. – 2027. Odlukom se utvrđuju su sljedeći programi:
Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP) i Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP).

Početkom 2023. godine očekuje se i objava natječaja iz financijske perspektive 2021. – 2027., a prvi takav poziv objavljen je i krajem 2022. godine. Riječ je o Pozivu za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) (https://razvoj.gov.hr/poziv-za-urbana-podrucja-za-provedbu-mehanizma-integriranih-teritorijalnih-ulaganja-itu-mehanizma-u-financijskom-razdoblju-2021-2027-5112/5112).

Natječaji, tj. pozivi na dostavu projektnih prijedloga javno se objavljuju u skladu s godišnjim planovima objava natječaja za svaki operativni program te su javno dostupni na stranici https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku