Program dunavske regije: Drugi poziv na podnošenje prijedloga

Kao što smo napisali u našem prethodnom članku u nastavku donosimo pregled prihvatljivih i neprihvatljivih investicija prema specifičnim ciljevima kako bi detaljnije objasnili sadržaj ovog kompleksnog Poziva.

Specifični cilj – SO 2.2 Prilagodba klimatskim promjenama i sprečavanje rizika od katastrofa

Prihvatljive investicije:

• Usklađena zajednička rješenja i mjere za upravljanje klimatskim promjenama, predviđanje i procjenu osjetljivosti na Dunavskoj regiji / riječnih korita osiguravajući njihovu primjenu na operativnoj razini i razini propisa.

• Primjena novih rezultata istraživanja u prilagodbi klimatskim promjenama za različite vrste područja u ciljanim tematskim područjima (npr. poplave, suše) i poboljšanje vještina i kompetencija za donositelje propisa i dionike.

• Koordinirani, usklađeni napori na transnacionalnoj razini rijeke (korita) kako bi se spriječili rizici od poplava ili suša, uključujući primjenu prirodnih rješenja.

• Usklađeni zajednički sustavi planiranja, praćenja i uzbunjivanja, inventari u slučaju nesreća na žarišnim točkama u industrijskim, rudarskim i kontaminiranim lokacijama, poboljšanje operativne suradnje, interoperabilnost, institucionalni i tehnički kapaciteti tijela odgovornih za hitne intervencije i nevladinih organizacija za borbu protiv rizika za okoliš, kao što su poplave, suše ili slučajno onečišćenje prekograničnih riječnih tokova ili velikih požara i drugih katastrofa povezanih s klimatskim promjenama.

• Razvoj i provedba aktivnosti pripravnosti za klimatske promjene i za katastrofe povezane s okolišnim rizicima na regionalnoj razini i utvrđivanje standardiziranih minimalnih zahtjeva za osobe koje reagiraju na katastrofe kako bi se postigao bolji i učinkovitiji transnacionalni odgovor na katastrofe u regiji.

Neprihvatljive investicije:

• Projekti koji ne pokazuju da je potrebna suradnja na transnacionalnoj razini kako bi se odgovorilo na poseban izazov prilagodbe klimatskim promjenama ili upravljanje katastrofama u vezi s transnacionalno relevantnim rizicima za okoliš.

• Projekti koji se odnose na poplave ili upravljanje slučajnim onečišćenjem, ali ne usredotočuju se na jednu od glavnih prekograničnih rijeka (tokova) Dunavske regije.

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Projekti s primarnim fokusom na razvoj tehničkih rješenja (npr. alat za praćenje) i bez osiguravanja njegove primjene od strane ciljanih korisnika i poboljšanja institucionalnih kapaciteta koji su još uvijek unutar projekta.

• Projekti s primarnim fokusom na aktivnosti istraživanja i prikupljanja podataka bez prevođenja njihovih ishoda u primjenjiva rješenja i/ili primjenjive strategije.

• Projekti koji se odnose na aspekte nestašice vode u vezi s prilagodbom klimatskim promjenama u odnosu na razdoblja niskih vodostaja koji utječu na uravnoteženu uporabu i kvalitetu vode, izbjegavajući prekomjerno iskorištavanje.

• Projekti koji se odnose na prilagodbu klimatskim promjenama povezanu s bioraznolikošću, posebno u vezi s njihovim učincima na staništa, zaštićena područja i šumarstvo.

Specifični cilj – SO 2.3 Pristup vodama i održivo upravljanje vodama

Prihvatljive investicije:

• Osiguravanje usklađene dostupnosti podataka učinkovitijim sustavima praćenja i modeliranja za poboljšanje transnacionalnih mjera upravljanja vodama.

• Jačanje institucionalnih, upravljačkih i tehničkih kapaciteta za sprečavanje i ublažavanje onečišćenja vode ili ponovnu uspostavu dobre kvalitete vode s posebnim osvrtom na onečišćenje opasnim i nastalim tvarima, poljoprivredu i gospodarenje otpadnim vodama, ujedno uzimajući u obzir i moguće učinke klimatskih promjena na kvalitetu vode.

• Poboljšanje ravnoteže sedimenta i povezane morfodinamike ili istraživanje potencijala ponovnog povezivanja susjednih poplavnih područja/močvarnih područja radi poboljšanja kvalitete vode u transnacionalnim vodnim tijelima.

• Razvoj usklađenih, zajedničkih sustava praćenja i modeliranja kako bi se bolje razumjeli prekogranični sustavi podzemnih voda dunavskog riječnog toka.

• Definiranje zajedničkih strategija i usklađenih mjera, razrada i usvajanje inovativnih rješenja u vezi s iskorištavanjem i zaštitom vode kojima se osigurava uravnotežena uporaba vode, uzimajući u obzir i učinke klimatskih promjena na buduću potražnju za vodom.

• Osiguravanje usklađene dostupnosti podataka, prilagodba integriranih strategija, planova i rješenja u vezi s klimatskim promjenama povezanih s povećanjem razdoblja niskih vodostaja na glavnim transnacionalnim rijekama Dunavske regije, a koje utječu na transport sedimenta, plovidbu, upravljanje hidroenergijom i ekosustav. 

Neprihvatljive investicije:

• Projekti koji nisu usmjereni na jednu od glavnih prekograničnih riječnih tokova Dunavske regije i ne dokazuju da je potrebna suradnja na transnacionalnoj razini kako bi se riješio poseban izazov upravljanja vodama.

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Projekti s primarnim fokusom na razvoj tehničkih rješenja (npr. alat za praćenje) i bez osiguravanja njihove primjene od strane ciljanih korisnika i poboljšanja institucionalnih kapaciteta koji su još uvijek unutar projekta.

• Projekti s primarnim fokusom na aktivnosti istraživanja i prikupljanja podataka bez prevođenja njihovih ishoda u primjenjiva rješenja i/ili primjenjive strategije.

• Projekti koji se odnose na odgovore na hitne situacije slučajnog onečišćenja glavnih prekograničnih riječnih tokova Dunavske regije.

• Projekti kojima se istražuju potencijali obnove poplavnih područja ili na ponovno povezivanje poplavnih ravnica i močvarnih područja u vezi s ekološkim koridorima i biološkom raznolikošću.

Specifični cilj – SO 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznolikosti

Prihvatljive investicije:

• Usklađeni zajednički napori za poboljšanje, obnovu, upravljanje i praćenje ekološke povezanosti duž transnacionalno relevantnih ekoloških koridora, uključujući ispitivanje potencijala razvoja zelene i plave infrastrukture i rješenja za učinkovitu defragmentaciju.

• Akcije u revitalizaciji i obnovi vodnih staništa duž glavnih transnacionalnih riječnih sustava, istraživanje potencijala obnove i ponovnog povezivanja poplavnih područja, močvarnih područja i susjednih područja.

• Uspostava (institucionaliziranih) mreža upravljanja i suradnje “dunavskih” prekograničnih ekoloških regija, usklađenih strategija i rješenja upravljanja, tehnika očuvanja, alata kojima se osigurava ujedno održivog korištenja prirodnih resursa.

• Povećanje otpornosti staništa i ekosustava prekograničnih ekoloških regija i njihove sposobnosti prilagodbe učincima klimatskih promjena razvojem ekološki prihvatljivih sustava korištenja zemljišta, upravljanja krajobrazom te mjera zaštite i obnove tla.

• Koordinirana, zajednička rješenja u prevenciji i kontroli IAS-a i upravljanju njihovim prioritetnim putevima.

• Zajednički i usklađeni razvoj i provedba transnacionalnih planova praćenja, očuvanja i obnove te upravljanja ugroženim krovnim vrstama (npr. jesetre, velike zvijeri) Dunavske regije.  

Neprihvatljive investicije:

• Projekti koji ne pokazuju da je potrebna suradnja na transnacionalnoj razini kako bi se riješio specifični izazov bioraznolikosti Dunava i da nisu pravilno usmjereni na transnacionalno relevantno zemljopisno područje (ekološki koridor, prekogranična ekološka regija).

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Projekti s primarnim fokusom na razvoj tehničkih rješenja (npr. alat za praćenje) i bez osiguravanja njihove primjene od strane ciljanih korisnika i poboljšanja institucionalnih kapaciteta koji su još uvijek unutar projekta.

• Projekti s primarnim fokusom na aktivnosti istraživanja i prikupljanja podataka bez prevođenja njihovih ishoda u primjenjiva rješenja i/ili primjenjive strategije.

• Projekti kojima se istražuju potencijali obnove poplavnih područja i ponovnog povezivanja ili na pitanjima kvalitete vode.

Specifični cilj – SO 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju

Prihvatljive investicije:

• Zajednička koordinacija politika i planiranja usmjerenih na integraciju skupina u nepovoljnom položaju (starije osobe, osobe s invaliditetom, etničke manjine, ruralno stanovništvo, žene, mladi itd.) kako bi se poduprlo uključivo zapošljavanje u regijama koje pokazuju visok udio stanovništva u nepovoljnom položaju.

• Potpora osmišljavanju inovativnih politika i planiranju zadržavanja kvalificirane radne snage i održivijoj migraciji obrazovanih osoba (npr. uvođenjem transnacionalnih studijskih programa i programa istraživanja i inovacija, promicanjem inovativnih programa zapošljavanja prikladnih za potrebe osoba s tercijarnim obrazovanjem koje života u ruralnim regijama ili regijama koje su znatno pogođene ovom vrstom migracija).

• Stvaranje informacijskog sustava i potpora pružanju informacija i podataka o životnim događajima povezanima s periodičnom i trajnom migracijom radne snage, uzrokovanom nejednakostima na tržištu rada između istočnog i zapadnog dijela makroregije.

• Koordinirane politike i strategije za borbu protiv aktivnog starenja (npr. socijalnim poduzetništvom) u regijama i gradovima makroregije pogođenima visokom razinom starenja.

• Razvoj suradnje i inovativnog planiranja između tijela odgovornih za integraciju na tržište rada i privatnog sektora u cilju jačanja uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada.

• Izgradnja “dunavskog opservatorijskog sustava” o migracijama radne snage i njezinim učincima na koheziju; uključivanje javnih tijela odgovornih za praćenje i evaluaciju, akademsku zajednicu i civilno društvo.

• Razvoj modela za istraživanje i dokazivanje učinkovitosti rada na daljinu u smjeru razvoja uključivosti zapošljavanja i ispunjavanja regionalnih, socijalnih i gospodarskih ciljeva. 

• Restrukturiranje i diversifikacija zapošljavanja provedbom teritorijalno integriranih akcijskih planova za zapošljavanje s posebnim naglaskom na jačanje širenja inovativnih struktura usmjerenih na monofunkcionalne (npr. poljoprivredne, industrijske) regije, a može uključivati razvoj zelenih radnih mjesta.           

Neprihvatljive investicije:

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Projekti s primarnim fokusom na razvoj tehničkih rješenja (npr. alat za praćenje) i bez osiguravanja njihove primjene od strane ciljanih korisnika i poboljšanja institucionalnih kapaciteta koji su još uvijek unutar projekta.

• Osposobljavanje koje nije dio pilotiranja, npr. proširenje postojeće obuke.

• Djelovanja koja se obično financiraju iz nacionalnih ili regionalnih inicijativa za potporu

• Radnje koje više odgovaraju ESF+    

Specifični cilj – SO 3.2 Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje

Prihvatljive investicije:

• Razvoj zajedničkih inovativnih obrazovnih modela, programa, praktičnih alata i materijala za potporu uključivom obrazovanju učenika u nepovoljnom položaju.

• Razvijanje najboljih praksi u obrazovnoj politici, prikupljanje i širenje znanja te unapređenje obrazovnih i političkih reformi na nacionalnoj i regionalnoj razini diljem Dunavske regije;        

• Uspostavljanje ili razvoj postojećih znanstvenih i obrazovnih mreža za borbu protiv odljeva mozgova.

• Inovativno digitalno obrazovanje i obrazovanje na daljinu s e-rješenjima za ublažavanje nepovoljnog položaja u ruralnim područjima, pružanje osposobljavanja povezanog sa zapošljavanjem i borbu protiv odljeva mozgova.

• Razmjena znanja i razmjena iskustava u razradi i razvoju inkluzivnih modela i sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. To bi trebalo dovesti do konkretnih rezultata, npr. razvoja programa osposobljavanja temeljenih na radu kojima se bolje podupire razvoj relevantnih vještina kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada.           

Neprihvatljive investicije:

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Projekti s primarnim fokusom na razvoj tehničkih rješenja (npr. alat za praćenje) i bez osiguravanja njihove primjene od strane ciljanih korisnika i poboljšanja institucionalnih kapaciteta koji su još uvijek unutar projekta.

• Osposobljavanje koje nije dio pilotiranja, npr. proširenje postojeće obuke.

• Projekti koji nemaju zdravu transnacionalnu i teritorijalnu logiku.

• Djelovanja koja se obično financiraju nacionalnim ili regionalnim inicijativama potpore.

• Radnje koje više odgovaraju ESF+ ili ERASMUS+.

Specifični cilj – SO 3.3 Kultura i održivi turizam

Prihvatljive investicije:

• Poboljšanje dostupnosti turističke i kulturne infrastrukture, proizvoda i usluga za ranjive skupine, kao što su manjine, osobe s invaliditetom, starije osobe i mladi u regijama s niskom razinom pristupačnosti i visokom razinom ranjivih skupina.

• Valorizacija zajedničke prirodne i kulturne baštine i kulturnih aktivnosti razradom novih ili poboljšanih tematskih inicijativa, primjerice kulturnih, pješačkih, biciklističkih ili drugih tematskih ruta i inicijativa diljem makroregije s posebnim naglaskom na ruralna ili manje posjećena područja. 

• Izgradnja kapaciteta i razvoj inovativnih modela za turizam u zajednici kako bi se bolje osigurao angažman zajednica domaćina uključivanjem u planiranje, upravljanje i provedbu razvoja turizma u njihovim regijama.

• Izgradnja kapaciteta u socijalnim inovacijama kako bi se bolje poduprla valorizacija zajedničke kulturne i prirodne baštine, posebno turizma i njihovih programa upravljanja baštinom (proučavanje, prikupljanje, očuvanje, digitalizacija, izlaganje i ponovno tumačenje zajedničkih materijalnih i nematerijalnih elemenata).

• Promicanje kvalitetnih proizvoda, usluga i transnacionalne infrastrukture u sektoru turizma i kulture kako bi se poduprla socijalna uključenost osoba u nepovoljnom položaju putem novih obrazaca zapošljavanja i mogućnosti zapošljavanja. To se posebno odnosi na regije s visokim udjelom etničkih manjina i područja s velikim udjelom stanovništva izloženog riziku od siromaštva, uključujući mlade, starije osobe ili osobe s invaliditetom.

• Promicanje održivih i sporih turističkih koncepata, metodologija planiranja, modelne regije i alate upravljanja u Dunavskoj regiji, u regijama masovnog turizma, kao i u regijama koje imaju slabo razvijen turistički sektor. Mjerama bi se trebale promicati i štititi mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina zajednica domaćina te iskoristiti projekti EU strategije za Dunavsku regiju u međusobno povezanim područjima kulture, prirode i turizma.       

Neprihvatljive investiciije:

• Projekti s primarnim fokusom na aktivnosti istraživanja i prikupljanja podataka bez prevođenja njihovih ishoda u primjenjiva rješenja i/ili primjenjive strategije.

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu.

• Osposobljavanje koje nije dio pilotiranja, npr. proširenje postojeće obuke.

• Projekti bez očekivanog socijalnog razmatranja.  

Specifični cilj – SO 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Prihvatljive investicije:

• Integrirani modeli upravljanja za rješavanje izazova koji proizlaze iz demografskih promjena (npr. starenje, depopulacija, odljev mozgova).

• Integrirani urbano-ruralni modeli upravljanja, uključujući posebne strategije teritorijalnog razvoja za ruralna/udaljena područja, kao i aspekte pristupačnosti i uska grla u prometu.

• Potpora većim i snažnijim međuinstitucijskim odnosima za integrirani razvoj prekograničnih funkcionalnih područja.

• Izgradnja kapaciteta posebno uzimajući u obzir bolju uključenost lokalnih i regionalnih javnih tijela, kao i građanskih aktera u transnacionalno oblikovanje politika, okvire teritorijalnog razvoja i modele upravljanja;

• Potpora praćenju i analizi teritorijalnih procesa koji utječu na koheziju i suradnju Dunavske regije kako bi se pomoglo izgradnji kapaciteta i institucionalnim kapacitetima.         

Neprihvatljive investicije:

• Projekti koji ne pokazuju da je potrebna suradnja na transnacionalnoj razini kako bi se odgovorilo na utvrđene izazove upravljanja

• Projekti koji nisu jasno ugrađeni u teritorijalni scenarij i ne uzimaju u obzir odgovarajuće postojeće okvire (kao što su Teritorijalni program do 2030. ili Nova povelja iz Leipziga)

• Projekti s primarnim fokusom na infrastrukturu ili samo tehnička (IT) rješenja;

• Projekti koji nemaju jasnu usredotočenost na jačanje institucionalnih kapaciteta;

• Projekti koji nemaju višerazinski karakter upravljanja u pogledu ciljeva, aktivnosti, ostvarenja, a posebno sastava partnerstva.

• Projekti sa suženim sektorskim fokusom

Rok za prijavu: 29. ožujka 2024

Slobodno nas kontaktirajte ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

EU fondovi

Iako smo svi upoznati sa nazivom EU fondovi dali zaista znamo što su to EU fondovi i koja je njihova svrha? Europski fondovi – predstavljaju

Pošaljite nam poruku