Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture

Na mrežnoj stranici e-Savjetovanja objavljen je prijedlog Uputa za prijavitelje za natječaj Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25355

Javno savjetovanje je otvoreno do 16.11.2023. godine, a niže donosimo sažeti pregled Natječaja.

Svrha Poziva: Ulaganje u unaprjeđenje javne kulturne infrastrukture, odnosno obnova i/ili opremanje objekata (zgrada) u kojima se obavljaju kulturne djelatnosti namijenjene javnosti i zadovoljenju potreba tj. sudjelovanju u kulturi svih građana.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Ustanova u kulturi  sukladno članku 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) tj. javna ustanova koja se osniva za obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom, a koje osniva Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova koje Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osniva zajedno s drugom pravnom i fizičkom osobom
 • Jedinica lokalne samouprave (JLS),
 • Jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S).

Partnerstvo je prihvatljivo isključivo u slučajevima u kojima je ustanova u kulturi Prijavitelj, a relevantni Partner mora moći dokazati da je osnivač ili jedan od osnivača ustanove u kulturi, što se provjerava uvidom u sudski registar..

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije:

– Izrada studijske dokumentacije potrebne za prijavu projekta: financijska analiza, analiza troškova i koristi, studija izvodljivosti, studije utjecaja zahvata na okoliš/prethodne i/ili glavne ocjene o prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ako je potrebno); analizu otpornosti na klimatske promjene, procjena učinak na načelo ravnopravnosti spolova i načelo nediskriminacije, projektna prijave (aplikacija);
– Izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja;
– Konzervatorska, restauratorska, arheološka i ostala srodna istraživanja i elaborati
– Geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja; izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata;
– Analiza postojećeg stanja zgrade s prijedlogom mjera i procjenom investicije (zdravi unutarnji klimatski uvjeti, sigurnost u slučaju požara, mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije – posebice za povećanje potresne otpornosti zgrade
– Izrada idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih projekata, izvedbenih projekata, projekta opremanja, izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata  i seizmičkog certifikata.

 • Obnova  i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture:

– Građevinski radovi:

 • Pripremni radovi – priprema za izvođenje radova (npr. iznošenje i pohrana namještaja i stvari, zaštitu »zdravih« dijelova konstrukcije, ugrađene opreme i namještaja i dr.) i drugi potrebni radovi;
 • Demontaže i rušenja – uklanjanje slojeva (npr. žbuke podne obloge, slojevi međukatnih i krovnih konstrukcija i dr.), uklanjanje instalacija i opreme i drugih oštećenih dijelova kuće ili dijelova koje je potrebno ukloniti radi izvođenja radova, skupljanje šute, utovar i odvoz na deponij građevnog otpada uz razvrstavanje radi ponovne uporabe ili mogućnost reciklaže materijala i dijelova nakon uklanjanja, zatvaranje instalacija (ukoliko je potrebno), i drugi potrebni radovi;
 • Zemljani radovi –  radovi uklanjanja i rušenja, iskopi, nasipavanje i razastiranje, zbrinjavanje te mogući radovi na sanaciji temelja i na ukopanim dijelovima (podrumskim zidovima), i drugi potrebni radovi;
 • Radovi na rekonstrukciji dijelova konstrukcije (betonski i armirano betonski radovi, čelične konstrukcije, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi) i drugi potrebni radovi;
 • Krovopokrivački radovi – polaganje pokrova, krovna oprema i drugi krovopokrivački radovi

– Obrtnički radovi:

 • Stolarski, bravarski, limarski, fasaderski, keramičarski, soboslikarski, zidarski, izolaterski radovi  i drugi potrebni radovi;

– Instalaterski radovi:

 • Elektroinstalacije (slaba i jaka struja), instalacije vodovoda i kanalizacije, instalacije grijanja i klimatizacije, plinske instalacije i drugo,
 • Građevinski radovi uz instalacije;

– Građevinski ostali radovi potrebni za provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE  (poboljšanje energetskih svojstava ili zamjena postojeće stolarije/bravarije energetski učinkovitijom, poboljšanje toplinske izolacije vanjskih zidova i zidova prema negrijanom dijelu zgrade, poboljšanje toplinske izolacije krova i poda/stropa prema tlu/negrijanom tavanu/podrumu; poboljšanje sustava grijanja/pripreme potrošne tople vode/hlađenja/ventilacije uz promicanje korištenja visokoučinkovitih alternativnih sustava i OIE, uključujući i ugradnju visokoučinkovitih kondenzacijskih plinskih kotlova i bojlera; poboljšanje sustava rasvjete; ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE, ugradnja sustava za automatizaciju i upravljanje zgradom);
– Aktivnosti povezane s povećanjem potresne otpornosti, sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta zgrade;
– Aktivnosti povezane s provedbom horizontalnih načela kao što su:

 • Izvedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti zgradi kojima se (omogućavanje neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), 
 • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje s ozelenjavanjem sivih  površina te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici zgrade),
 • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle) u zgradi ili na čestici zgrade,
 • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom) u zgradi (objektu)  i/ili na parkiralištu čestice zgrade,
 • Aktivnosti neophodne za korištenje javne kulturne infrastrukture kao što su uređenja sanitarnih čvorova, elektro i komunalni priključci, sustavi odvodnje i slično,
 • Aktivnosti definirane procjenom učinka na načelo ravnopravnosti spolova i procjenom učinka na načelo nediskriminacije; 

– Opremanje objekata javne kulturne infrastrukture, uključujući suvremenu IKT opremu i odgovarajuću programsku podršku (software) kojom se osigurava bolja dostupnost kulturnih sadržaja, inovativne usluge u kulturi;
– Stručni nadzor građenja i opremanja, projektantski nadzor (ako je primjenjivo), usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, usluga voditelja projekta sukladno čl. 38 Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje;
– Pričuva (contingency) maksimalno 10% ukupno prihvatljivih troškova;
– Kupnja zemljišta u funkciji zgrade (rada ustanove) u iznosu do najviše 5 % ukupnih prihvatljivih troškova za dotični projekt.

 • Upravljanje projektom i administracija:

– Administracija i tehnička koordinacija (izvještavanje o provedbi projektnih aktivnosti i pokazateljima…);
– Upravljanje projektnim aktivnostima;
– Financijsko upravljanje i izvještavanje sukladno obavezama definiranima u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava;
– Izrada dokumentacije za javnu nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova i provedba postupaka javne nabave.

 • Promidžba i vidljivost projekta:

– Aktivnosti sukladno sažetom prikazu obveza korisnika po pitanju komunikacije/vidljivosti, https://strukturnifondovi.hr/komunikacija-informiranje-i-vidljivost-eu-projekata-u-razdoblju-2021-2027/ , između stalog:

 • Izrade privremene informacijske ploče, trajna ploča ili pano, naljepnice;
 • izrada vizualnog identiteta projekta;
 • izrade promotivnih materijala;
 • organiziranje komunikacijskih događaja /konferencije projekta.

– Usluga priopćenja ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni;
– Mjere za medijsku i druge oblike promidžbe rezultata projekata a s ciljem upoznavanja javnosti.

Iznos bespovratnih sredstava:

Maksimalni iznos: 6.000.000,00 EUR

Minimalni iznos: 200.000,00 EUR

Intenzitet potpore: 85%

Ukoliko ste zainteresirani u suradnji s nama prijaviti se na ovaj natječaj, obratite nam se s povjerenjem na hello@gwconsulting.hr ili na 095 341 0007.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku