Poziv: Uspostava reciklažnih dvorišta

Na stranici fondovieu objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“ u Jedinicama lokalne samouprave. Natječaj u cijelosti možete pročitati ovdje: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45.

Niže predstavljamo kratki pregled uvjeta Poziva.

Svrha Poziva:  Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS.

Pokazatelji:

PokazateljJedinica mjereOpis i izvor provjere
Ishođena uporabna dozvola ili Izjava o sukladnosti proizvodaBrojPrijavitelj je obvezan ishoditi – uporabnu dozvolu (za slučaj RD-građevine)  ili – Izjavu o sukladnosti proizvoda (za slučaj mobilnog RD) Izvor provjere je Završno izvješće o provedbi projekta, ishođena uporabna dozvola i/ili Izjava o sukladnosti proizvoda
RD upisano u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorištaBrojPrijavitelj je obvezan dostaviti dokaz o  upisu u Evidenciju RD. Izvor provjere je Završno izvješće o provedbi projekta, Rješenje o upisu u Evidenciju RD
Ukupno predviđena količina odvojeno prikupljenog otpada u RD po isteku jedne godine nakon upisa u Evidenciju RDTonaPrijavitelj je obvezan u projektnom prijedlogu iskazati projekcije ukupne količine odvojeno prikupljenog otpada u RD po isteku jedne godine od upisa u Evidenciju RD. Izvor provjere je Izvješće nakon provedbe projekta koje sadrži dokaze iz elektroničkog Očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ispis iz e-ONTO-a)
Planirani broj izobrazno-informativnih aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvimaBrojPrijavitelj je obvezan provesti minimalno 2 izobrazno – informativne aktivnosti na području obuhvata projekta (npr. leci za kućanstva koja su korisnici usluge prikupljanja komunalnog otpada, radionice, TV ili radijski oglasi i dr). Izvor provjere je Završno izvješće o provedbi projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • JLS u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD – građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.
 • Prijavitelj mora dokazati da u trenutku prijave:
  • nema ispunjene zahtjeve u vezi s uspostavom minimalnog broja potrebnih RD u odnosu na broj stanovnika, sukladno članku 84. stavku 2. točke 1, 2 i 3 i stavku 3.  ZGO-a . (izuzetak su obalne ili otočne JLS);
  • ima odabranog davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u skladu s člankom 68. ZGO-a koji će osigurati obavljanje poslova RD-a.

Projektno partnerstvo nije dozvoljeno.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive projektne aktivnosti su isključivo vezane za građenje i opremanje novih RD, a projektne aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Reciklažna dvorišta – građevine:

 • priprema projektno-tehničke dokumentacije;
  • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu
  • izrada i savjetovanje u vezi s izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju i opremanje RD:
   • izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole,
   • izrada glavnog projekta s troškovnikom i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja (građevinske dozvole),
   • izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i sl. elaborata.
 • građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja RD, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 • opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 • aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 • aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja RD);
 • nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova;
 • usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada; 
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Mobilna reciklažna dvorišta:

 • nabava mobilnog RD;
 • izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada;
 • aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Razdoblje provedbe: Provedba projekata RD-građevina ne smije započeti prije 1. veljače 2020. i mora završiti inicijalno najkasnije do 30. lipnja 2025. Provedba projekata mobilnih RD mora završiti najkasnije do 30. lipnja 2025., a inicijalno može trajati najviše 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o financiranju.

Iznos potpore:

 • reciklažna dvorišta – građevine: 67.000,00 € – 840.000,00 €
 • mobilna reciklažna dvorišta: 13.300,00 € – 33.000,00 €

Intenzitet potpore: do 85%

Rok za prijavu: Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je od 25.4.2023. godine u 9:00 h, a krajnji rok dostave je 27.6.2023. godine u 11:00 h.

Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na ovaj Poziv, slobodno nas kontaktirajte, a kako bismo čim prije krenuli u pripremu prijedloga projekta.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku