Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv

9. lipnja objavljen je drugi poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova.

Upute za prijavitelje kao i sve ostale detalje vezane za Poziv možete pogledati na linku:

https://fondovieu.gov.hr/pozivi/86.

Predmet Poziva: Ulaganje u izgradnju, dogradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje predškolskih ustanova.

Svrha Poziva: Osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi prijavitelj: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave na području Republike Hrvatske kao osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja

Prijavitelj može prijaviti jedan ili više projektnih prijedloga na način da ukupan zbroj postojećih i dodatnih mjesta za jasličke i vrtićke skupine ne prelazi 100% broja živorođene djece u dobi za vrtić na području prijavitelja prema podacima DZS!

Posebni uvjeti prihvatljivosti:

Prijavitelj/Partner mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno nekretnine koja je predmet ulaganja ili dokazati pravni interes. Prijavitelj dostavlja sken dokaza u vidu sljedećih dokumenata:

 • Izvadak iz zemljišne knjige iz kojega je vidljivo vlasništvo ili pravo gradnje na zemljištu; ili
 • Ugovor na temelju kojega je prijavitelj/partner stekao pravo gradnje (u slučaju da nije vlasnik); ili
 • Suglasnost tijela nadležne državne vlasti s realizacijom projekta na predmetnoj lokaciji/nekretnini te dokaz o vlasništvu RH u vidu izvatka iz zemljišne knjige

Potrebno je dostaviti i izjavu ili mišljenje ovlaštenog projektanta da je moguća izgradnja/dogradnja/rekonstrukcija/adaptacija objekta kako bi se ostvario broj dodatnih dnevnih boravaka.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Osnovne kategorije ulaganja:
 • Matični vrtić – izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja
 • Područni vrtić s kuhinjom – izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja
 • Područni vrtić bez kuhinje – izgradnja i opremanje ustanove za predškolski odgoj – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja
 • Dogradnja ili nadogradnja i opremanje postojeće ustanove za predškolski odgoj – izvedba građevinskih i drugih radova za izgradnju i opremanje nove građevine za provedbu predškolskog odgoja
 • Rekonstrukcija i opremanje postojeće građevine druge namjene – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine, a sve navedeno u svrhu njezine obnove i opremanja za potrebe provedbe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Adaptacija i opremanje postojećih prostora – izvedba građevinskih i drugih radova te opremanje unutar postojeće građevine i njenih gabarita kako bi se dobio dodatni prostor za boravak djece

Prihvatljive aktivnosti u okviru osnovnih ulaganja su:

 • Priprema projektne i tehničke dokumentacije (idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt, elaborati, proračuni, projektantski nadzor) za ishođenje potrebnih dozvola ili izvedbu radova, troškovnici radova i opreme, izrada studije izvodljivosti i financijske i socioekonomske analize, izrada ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i sl., revizija građevinskih projekata i ostale dokumentacije potrebne za građevinske radove, priprema izgradnje elektroenergetskih objekata (trafostanica, SN priključak, NN mreža) i priključenja na infrastrukturne i ostale sustave (plinski distribucijski sustav, sustav odvodnje, vodovodna mreža, hidrantska mreža, prometnice i sl.)
 • Stručni nadzor radova i sl.
 • Izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina
 • Radovi na dogradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi i prilagodbi objekta predškolske ustanove (npr.: zamjena dotrajalih instalacija i stolarije, popravci infrastrukture, sustava grijanja/hlađenja, prilagodba interijera u skladu s potrebama osoba s invaliditetom, uklanjanje arhitektonskih prepreka kao što su nedovoljna širina vrata, neprilagođeni sanitarni čvorovi, izgradnja pristupnih rampi, prilagodba prostora u skladu sa specifičnim potrebama korisnika u svrhu povećanja kapaciteta učionice itd.) te pripremni radovi na gradilištu kao što su rušenje, čišćenje, zbrinjavanje građevinskog otpada i sve vrste komunalnih priključaka
 • Nabava opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s gore navedenim kategorijama ulaganja
 • Promidžba i vidljivost – aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja Unije sukladno zahtjevima u poglavlju Informiranje i vidljivost.
 • Upravljanje projektom i administracija – aktivnosti se odnose na vanjsku uslugu upravljanja projektom i izvještavanja (npr. priprema i objava najave nadmetanja, izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi operacije kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Iznos bespovratnih sredstava:

Minimalno: 95.561,00 €

Maksimalno: 4.778.021,00 €

Najveći mogući iznos po dnevnom boravku: 191.121,00 €

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu određuje se sukladno kategoriji ulaganja.

Rok za prijavu projekta: 8.8.2023. godine

Slobodno nas kontaktirajte nas ukoliko ste zainteresirani za prijavu na predmetni Poziv.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku