Natječaj za intervenciju 78.01. Potpora prenošenju znanja

Svrha Poziva: Planiranje, izrada, priprema i provedba programa osposobljavanja poljoprivrednika te prijenos znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske krajnjim korisnicima intervencije – poljoprivrednicima. Intervencija je namijenjena prvenstveno poljoprivrednicima koji žele unaprijediti svoja znanja, koji žele usvajanjem novih znanja i inovacija modernizirati i tehnološki unaprijediti proizvodni proces na poljoprivrednom gospodarstvu sa ciljem veće ekonomske učinkovitosti i ekološke održivosti samog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji: Obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, a mogu biti:

 1. privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
 2. privatni savjetnik
 3. nevladine organizacije
 4. Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
 5. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Prihvatljivi korisnici prilikom prijave na natječaj izrađuju jedan Godišnji program osposobljavanja koji mora sadržavati elemente u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o provedbi intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_06_68_1119.html

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnosti uključuju različite podintervencije kao što su:

 1. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za obvezne zakonske zahtjeve (klima, okoliš, ekološka poljoprivreda, IPM, biogospodarstva, genetskih izvora, antimikrobne rezistencije te dobrobit životinja s posebnim naglaskom na izradu uravnoteženog i kvalitetnog hranidbenog obroka koji će osim utjecaja na dobrobit životinja imati utjecaj i na smanjenje emisije stakleničkih plinova)
 2. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) u vezi uspostave kratkih lanaca opskrbe
 3. Strukovno osposobljavanje (tečajevi) za mlade poljoprivrednike
 4. Demonstracijske aktivnosti i demo farme (proizvodni pogoni, reprezentativna poljoprivredna gospodarstva, primijenjene, inovativne i digitalne tehnologije i slično)
 5. Studijske grupe (poljoprivrednici, savjetnici) – razmjena znanja i inovacija
 6. Tematske i /ili inovativne skupine
 7. Studijska putovanja

Prihvatljivi troškovi:

a) troškovi za pripremu i provedbu programa osposobljavanja (plaće stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika, troškovi smještaja, putni troškovi i dnevnice za stručne osobe koje su zaposlenici korisnika)

b) troškovi demo farme povezani s tehnologijom poljoprivredne proizvodnje koja je odabrana kao tema prijenosa znanja (troškovi poljoprivrednih inputa, radni sati radnika, troškovi specifične opreme, troškovi analiza poljoprivrednih proizvoda (fizikalno kemijske analize plodova i sl.)

c) troškovi za pripremu i izradu materijala za tečajeve i demonstracijske aktivnosti (nastavna sredstva i oprema potrebna za provedbu)

d) troškovi kupnje ili najma opreme i potrošnog materijala za provođenje edukacija

e) trošak prostora u kojem se održava tečaj i demonstracijske aktivnosti te moguće osvježenje

f) trošak nabave ili razvoja informatičkih sustava i alata za pružanje tečajeva i demonstracijskih aktivnosti za online edukacije, licence itd.

g) ugovaranje vanjskih stručnjaka

h) troškovi za sudionike tečaja/edukacija/demonstracijskih aktivnosti (troškovi puta, troškovi smještaja)

i) agencijske usluge u svrhu organizacije tečajeva i demonstracijskih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi obračunavat će se po modelu pojednostavljenih troškovnih opcija. Ranije navedeni troškovi se prijavljuju kao dvije stavke:

 • Standardna veličina jediničnog troška (izravni trošak osoblja) – visina bruto satnice troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika: 15,88 € / sat
 • Fiksna stopa do 40 % prihvatljivih izravnih troškova stručnih osoba koje su zaposlenici korisnika primjenjivat će se za pokrivanje preostalih prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore: 100%

Rok za prijavu: 24.7.2023. – 24.8.2023.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku