Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Svrha Poziva: Ulaganje u izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za prelazak u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Prihvatljivi prijavitelji: Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koji sukladno čl. 90, st. 2 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mogu biti osnivači škole. Prijavitelj/partner mora dokazati da:

 • ima pravnu osobnost
 • ima dostatne i stabilne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta samostalno ili s partnerima
 • nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju
 • će dobit stečena iz aktivnosti koje se provode u okviru projekta biti ponovo uložena u unaprjeđenje djelatnosti osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Prihvatljivi partneri:

 • Jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
 • Republika Hrvatska
 • Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i druge javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska, a čije će se postojeće građevine ili zemljišta koristiti za povećanje kapaciteta učionica za potrebe jednosmjenskog rada

Posebni uvjeti prihvatljivosti projekta:

 1. Suglasnost MZO-a – da je idejno rješenje zahvata u prostoru za osnovne škole u skladu s Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022.
 2. Dokaze vlasništva – Prijavitelj/partner mora biti vlasnik zemljišta lokacije ulaganja odnosno nekretnine koja je predmet ulaganja, a kao dokaz dostavlja sken izvatka iz zemljišne knjige. Predmet ulaganja može biti i zemljišna lokacija/nekretnina koja je u vlasništvu Republike Hrvatske u kojem slučaju je potrebno dostaviti sken dokumenta nadležnog tijela državne uprave iz kojeg proizlazi da je isti suglasan s realizacijom projekta na predmetnoj lokaciji te izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu lokaciju
 3. Glavni projekt
 4. Troškovnik/e – za izgradnju škole i/ili izgradnju sportske dvorane i/ili troškovnik za rekonstrukciju škole (za dograđeni ili nadograđeni dio škole i/ili za zahvat unutar postojećeg prostora) i/ili troškovnik za rekonstrukciju školske dvorane i/ili troškovnik za uređenje vanjskog prostora i/ili troškovnik za uklanjanje građevine/dijela građevine škole/školske dvorane
 5. Obrazac 4. – Izračun maksimalnih bespovratnih sredstava po kategorijama

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i/ili izrada izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije – aktivnost se odnosi na uslugu izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, projekta opremanja, projekta uklanjanja građevine, sve sukladno važećim zakonima i propisima za izradu projektno-tehničke dokumentacije
 2. Usluge – aktivnost se odnosi na obavljanje usluge stručnog nadzora nad izvedbom radova i opremanjem, obavljanje usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja i obavljanje usluge voditelja projekta sukladno članku 38. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
 3. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija) – aktivnost se odnosi na izvedbu građevinskih, obrtničkih  i instalaterskih radova na unutarnjem/vanjskom/dvoranskom prostoru za potrebe izgradnje nove osnovne škole, rekonstrukciju postojeće osnovne škole, rekonstrukciju objekta druge namjene, rušenje postojeće građevine te zbrinjavanje nastalog otpada
 4. Opremanje – aktivnost se odnosi na nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
 5. Promidžba i vidljivost – aktivnosti se odnose na promidžbu i vidljivost operacije s ciljem podizanja vidljivosti projektnih aktivnosti i financiranja EU-a, sukladno zahtjevima u poglavlju Informiranje i vidljivost.

Iznos bespovratnih sredstava:

Najniži iznos: 100.000,00 €

Najviši iznos: 20.000.000,00 €

Postotak sufinanciranja: Određuje MZO te propisuje u Suglasnosti o usklađenosti idejnog rješenja zahvata, a koje je potrebno ishoditi prije prijave na Poziv.

Rok za prijavu: otvoreni trajni poziv otvoren od 7.8.2023. do 31.7.2024.

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku