Intervencija 73.13 „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ – nerazvrstane ceste

Svrha Poziva: Javna infrastruktura koja se planira financirati unutar ove intervencije će pridonijeti ublažavanju nepovoljnih demografskih kretanja na ruralnom području i omogućiti povoljnije uvjete za društveni i održivi gospodarski razvoj odnosno doprinijeti zadržavanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • jedinice lokalne samouprave (osim za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

Prihvatljivi troškovi su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) nerazvrstanih cesta.

Prihvatljivost projekta:

 • Provodi se na području Republike Hrvatske u naselju/naseljima do 5.000 stanovnika sukladno ”Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine”
 • Ako se projekt nerazvrstane ceste provodi u više naselja, svako naselje mora imati do 5.000 stanovnika sukladno ”Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine”
 • Provodi se na području jedne jedinice lokalne samouprave
 • Nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode
 • Projekt mora imati suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi, osim kada su korisnici jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Projekt mora biti u skladu s važećim strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi odnosno s važećim srednjoročnim ili kratkoročnim aktom strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi na način da je vrsta projekta za koju se podnosi zahtjev za potporu navedena u mjerama/aktivnostima/prioritetima strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave
 • Projekt mora biti u skladu s prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt provodi
 • Aktivnosti projekta ne smiju započeti prije podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, uključujući sklapanje ugovora s izvođačima/dobavljačima ili izvršenje narudžbe radova/robe od njih, osim pripremnih aktivnosti (pripremne aktivnosti uključuju nastale opće troškove, stjecanje vlasništva nad nekretninom na kojoj će se obavljati investicija, ishođenje građevinske i drugih dozvola i s njima povezane aktivnosti, izuzev prijavu početka građenja koja podrazumijeva da su aktivnosti projekta započete)
 • Projekt mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje
 • Projekt građenja (izgradnje ili rekonstrukcije) se odnosi na građenje za koje se izdaje građevinska dozvola odnosno ne odnosi se na jednostavne i druge građevine i radove za koje se ne izdaje građevinska dozvola
 • Projekt mora po namjeni predstavljati jednu funkcionalnu tehničko-tehnološku cjelinu
 • Projekt ne može obuhvaćati kombinaciju različitih vrsta
 • Korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje. U slučaju nerazvrstanih cesta, pravni interes prilikom podnošenja zahtjeva za potporu se dokazuje pravomoćnom građevinskom dozvolom
 • Izgrađena odnosno rekonstruirana nerazvrstana cesta koja je predmet ulaganja mora nakon provedbe projekta biti upisana u Zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave (korisnika)

Visina potpore:

 • Najniža vrijednost potpore po projektu: 200.000,00 EUR
 • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 2.000.000,00 EUR
 • Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 2.500.000,00 EUR

Postotak sufinanciranja:

 • 80% za projekte koji se provode na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 • 90% za projekte koji se provode na području JLS koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 • 100% za projekte koji se provode na području JLS koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu

Kriteriji odabira:

DODATNA POJAŠNJENJA VEZANA UZ KRITERIJE ODABIRA (za ulaganja u projekte nerazvrstanih cesta i sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda)

 1. „Razvijenost područja“

Broj bodova se utvrđuje ovisno o lokaciji (jedinice lokalne samouprave) ulaganja.

 • „Spremnost projekta“

Korisnik ostvaruje bodove kada je učitao svu natječajem propisanu dokumentaciju prilikom podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, a za koju mu Agencija za plaćanja nije poslala zahtjev za dopunu.

 • „Dobivena potpora iz EPFRR“

Navedeno podrazumijeva dodjelu bodova u slučaju da korisniku koji prijavljuje projekt ulaganja u nerazvrstane ceste nije sklopljen ugovor o financiranju u tipu operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta „iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (uključujući prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godine)

 • „Uvođenje digitalizacije provedbom projekta“

Da bi korisnik ostvario bodove za navedeni kriterij mora navesti opremu i instalacije kojom se omogućuje nova automatizacija, robotizacija i/ili bilježenje/praćenje parametara unutar predmeta ulaganja, a glavnim projektom i odgovarajućim dijelovima istog mora biti predviđeno korištenje opreme za automatizacija, robotizaciju i/ili bilježenje/praćenje parametara.

Navedeni radovi, oprema i instalacije moraju biti u vrijednosti od najmanje 10 % ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova bez općih troškova prilikom podnošenja prvog i drugog dijela zahtjeva za potporu. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu, troškovi koji se odnose na automatizaciju, digitalizaciju, robotizaciju i/ili bilježenje/ praćenje parametara, a za koje su ostvareni bodovi, moraju biti realiziran.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

Od 4.3.2024. od 12:00 sati do 4.4.2024. do 12:00 sati

Podijeli:

Poslednje sa bloga

Pošaljite nam poruku